2020-10-30

Ogłoszenie

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 28.06.2021 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19 od dnia 28 czerwca 2021 r. Urząd realizuje swoje zadania z uwzględnieniem poniższych zasad1:

 1. zalecaną dla klientów Urzędu formą składania dokumentów jest droga elektroniczna, zgodnie ze sposobami przyjmowania i załatwiania spraw w WUP w Gdańsku określonymi w BIP Urzędu;
   
 2. dokumenty, które muszą być złożone w Urzędzie w formie papierowej zaleca się przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieszczać w oznaczonych skrzynkach znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (przy drzwiach wejściowych oraz na II piętrze przy kancelarii ogólnej) oraz w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku przy ul. Jaracza 18 A (na zewnątrz budynku);
   
 3. osobiste załatwianie spraw w Urzędzie możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty z właściwym pracownikiem oraz przy zachowaniu należytego reżimu sanitarnego, co oznacza, że na terenie Urzędu konieczne jest:
  1. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki,
  2. dezynfekowanie rąk przy wejściu do Urzędu oraz w innych miejscach wskazanych przez pracownika Urzędu,
  3. zachowywanie odległości min. 1,5 m pomiędzy osobami,
  4. poruszanie się po Urzędzie tylko w obecności pracownika, z którym klient był umówiony,
  5. w miejscach przyjmowania interesantów, oprócz pracowników obsługujących może znajdować się tylko jedna osoba;
 4. kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: wup@wup.gdansk.pl, albo telefonicznie: w Gdańsku pod nr 58 32 61 800 lub58 32 61 801, w Słupsku pod nr  59 84 68 300 lub 609-694-191;

 5. opłaty z tytułu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz opłaty za wydanie zaświadcza o wykonywaniu działalności będą przyjmowane wyłącznie przelewem na rachunek bankowy WUP w Gdańsku o numerze 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663 prowadzonym w PKO Bank Polski S.A.


Powyższe ogłoszenie obowiązuje do odwołania.

Izabela Jezierska,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

 


 


1 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń́, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) – stan na dzień 28 czerwca 2021 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się